تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 از روز یک شنبه مورخ 1400/06/14 لغایت پایان روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 خواهد بود.

تذکر1: به دلیل شروع کلاس های آموزشی از روز شنبه مورخ 1400/06/27، زمان انتخاب واحد غیر قابل تمدید می باشد.

تذکر2: واریز علی الحساب شهریه تحصیلی قبل از انتخاب واحد الزامی می باشد. از دانشجویان عزیز خواهشمند است شهریه تحصیلی خود را به صورت آنلاین از طریق سامانه آموزشی سما پرداخت نمایند.

تذکر3: دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در صورت داشتن 2 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایتhttps://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام نمایند.

**معدل زیر 12 برای مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و معدل زیر 14 برای مقطع کارشناسی ارشد مشروطی محسوب می شود.

تذکر4: دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت داشتن 3 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایت https://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام نمایند.

** معدل زیر 12 برای مقطع کارشناسی پیوسته مشروطی محسوب می شود.

تذکر5: دانشجویانی که سنوات تحصیلی شان به پایان رسیده است، با مراجعه به سایت https://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام نمایند. سنوات مجاز برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

کاردانی پیوسته: 4 ترم

کارشناسی پیوسته: 8 ترم

کارشناسی ناپیوسته: 4 ترم

کارشناسی ارشد: 4 ترم