بازدید علمی دانشجویان رشته روانشناسی از آموزشگاه پویش (اوتیسم)

بازدید علمی دانشجویان رشته روانشناسی از آموزشگاه پویش (اوتیسم)

بازدید علمی دانشجویان رشته روانشناسی از آموزشگاه پویش (اوتیسم)، تنها مرکز آموزشی دولتی اوتیسم در شمالغرب کشور با همراهی مدیر گروه رشته روانشناسی سرکار خانم دکتر فانی