بازدید دانشجویان به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی