بازدید دانشجویان رشته تربیت بدنی از مجموعه ورزشی پور شریفی