قابل توجه دانشجویان خانم که درس شنا را انتخاب نموده اند

دانشجویان خانم که درس شنا را انتخاب نموده اند روز پنجشنبه مورخ 1402/12/10 راس ساعت 10 صبح در دانشگاه حضور داشته باشند.