تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلي 1403-1402 از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ 1402/06/11 لغایت پایان روز دوشنبه مورخ 1402/06/13خواهد بود.
تذکر۱: به دلیل شروع کلاس های آموزشی از روز دوشنبه مورخ 1402/07/03، زمان انتخاب واحد غیر قابل تمدید می باشد.
تذکر۲: واریز علی الحساب شهریه تحصیلی قبل از انتخاب واحد الزامی می باشد. از دانشجویان عزیز خواهشمند است شهریه تحصیلی خود را به صورت آنلاین از طریق سامانه آموزشی سما پرداخت نمایند.

توجه: شهریه ثابت ورودی ها نسبت به نیمسال گذشته تغییری نکرده و مبلغ پرداختی به عنوان بخشی از شهریه تحصیلی نیمسال می باشد.

تذکر3: دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در صورت داشتن 2 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایتhttps://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام نمایند.
**معدل زیر ۱۲ برای مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و معدل زیر ۱۴ برای مقطع کارشناسی ارشد مشروطی محسوب می شود.
تذکر4: دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت داشتن 3 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایت https://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام نمایند.
** معدل زیر ۱۲ برای مقطع کارشناسی پیوسته مشروطی محسوب می شود.
تذکر5: دانشجویانی که سنوات تحصیلی شان به پایان رسیده است، با مراجعه به سایت https://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام نمایند. سنوات مجاز برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد:
کاردانی پیوسته: ۴ ترم
کارشناسی پیوسته: ۸ ترم
کارشناسی ناپیوسته: ۴ ترم
کارشناسی ارشد: ۴ ترم