ارزشیابی اساتید

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با ورود به سامانه آموزشی سما نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اقدام نمایند. لازم به ذکر است تکمیل فرم ارزشیابی جهت دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در امتحانات پایان ترم و استفاده از امکانات سامانه مذکور الزامی می باشد.