رشته‌های دایر موسسه آموزش عالی علم و فن‌آوری شمس

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

روانشناسی
جغرافیا
حسابداری
علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه

فنی و مهندسی

مهندسی معماری
مهندسی شهرسازی

کارشناسی نا‌پیوسته

علوم انسانی

حسابداری
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی

فنی و مهندسی

مهندسی معماری
مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار