رشته‌های دایر موسسه آموزش عالی علم و فن‌آوری شمس

آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی
مالی گرایش بیمه
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
روانشناسی تربیتی
حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

گروه علوم انسانی