رشته‌های دایر موسسه آموزش عالی علم و فن‌آوری شمس

کارشناسی ارشد ناپیوسته

گروه علوم انسانی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
مالی گرایش بیمه
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
روانشناسی تربیتی
حسابداری