رشته‌های دایر موسسه آموزش عالی علم و فن‌آوری شمس

کاردانی پیوسته

علوم انسانی

حسابداری
امور اداری
تربیت بدنی

فنی و مهندسی

معماری
عمران
کامپیوتر نرم‌افزار