– کلاس های استاد باغبان پور روزهای سه شنبه مورخ 1403/03/08 و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/09 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد بهنام عزیزی روزهای دوشنبه مورخ 1403/02/3۱ و سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اشرفی روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد هویدا روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سینا قاسم زاده روز دوشنبه مورخ 1403/02/10برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ذوالفقاری روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد مظلومی روز دوشنبه مورخ 1403/02/03 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد محمودی روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد فرخ پور روز یکشنبه مورخ 1403/01/26برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اسدی روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد نصرپور روز یکشنبه مورخ 1403/01/19 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد صمدی وند روز شنبه مورخ 1403/01/18 برگزار نخواهند شد.

-کلاس های استاد جمشیدی روز چهارشنبه مورخ 1403/01/15 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد فانی روز چهارشنبه مورخ 1403/01/15 برگزار نخواهند شد. کلاس های جبرانی در روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 طبق ساعات اعلامی در برنامه درسی برگزار خواهند شد.

– کلاس های استاد مهدی زاده روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد حاجی زاده روز یکشنبه مورخ1402/12/20 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد بابائی روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16 برگزار نخواهند شد.

– کلاس جبرانی دروس سيستم مالي شرکت ها – کنترلهاي داخلي و نظام رهبري شرکتي – کنترل هاي داخلي (استاد اسماعیلی) روز چهارشنبه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

– کلاس های استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ1402/12/10 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد نجفی روز شنبه مورخ 1402/12/07 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سرگل علی زاده روز شنبه مورخ 1402/12/07 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد مهدی زاده روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ایمانی روز شنبه مورخ 1402/12/05 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سلیمانی پور روز شنبه مورخ 1402/12/05 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد زاهدی روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اسدی روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قاسم زاده از روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1402/12/02 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد عبدالرحمن عزیزی روز شنبه مورخ 1402/11/28برگزار نخواهند شد.