– کلاس های استاد محمدصلاحی روز یکشنبه مورخ 1402/03/07برگزار نخواهند شد.

♦کلاس های جبرانی دروس استاد ربوی در روز شنبه مورخ 1402/03/06
ساعت ۱۵ تربیت بدنی (1)
ساعت ۱۷ ورزش های جسمی ذهنی
ساعت ۱۸ روابط بین الملل

♦کلاس جبرانی ورزش های جسمی-ذهنی استاد ربوی روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 ساعت 17 در سالن همایش برگزار خواهد شد.

♦کلاس جبرانی درس تهيه و کاربرد مواد آموزشي در تربيت بدني استاد سلیمانی پور روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 ساعت 16:30 تشکیل خواهد شد.

♦کلاس های جبرانی دروس ورزش ها و بازي هاي بومي و سنتي استاد ربوی روز دوشنبه مورخ 1402/02/25 ساعت 15:30 و روابط عمومي و بين الملل در همان روز، ساعت 17 در سالن همایش برگزار خواهند شد.

– کلاس های استاد ناصری روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قبادی روز یکشنبه مورخ 1402/02/10 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ربوی روز شنبه مورخ 1402/02/09 برگزار نخواهد شد.

– کلاس استاد ذوالفقاری روز چهارشنبه مورخ 1402/02/06 برگزار نخواهد شد.

– کلاس استاد نریمانی روز دوشنبه مورخ 1402/02/04 برگزار نخواهد شد.

– کلاس های استاد داوران روز پنجشنبه مورخ 1402/01/31 برگزار نخواهند شد.

– کلاس استاد شاکرنژاد روز چهارشنبه مورخ 1402/01/31 برگزار نخواهد شد.

– کلاس روانشناسي شناختي استاد هویدا روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 برگزار نخواهد شد. بقیه کلاس ها مطابق برنامه تشکیل خواهند شد.

– کلاس استاد اصغرزاده منصوری روز پنجشنبه مورخ 1402/01/24 برگزار نخواهد شد.

– کلاس های استاد هویدا روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد عبدالرحمن عزیزی از مورخ 1402/01/20 لغایت 1402/01/22 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد هویدا روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد بهنام عزیزی پرعلیلو روز پنجشنبه مورخ 1401/12/18 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد هویدا روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ 1401/12/10 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد نصرپور روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 برگزار نخواهند شد.