– کلاس های استاد ایمانی روز شنبه مورخ 1402/12/05 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سلیمانی پور روز شنبه مورخ 1402/12/05 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد زاهدی روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اسدی روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قاسم زاده از روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1402/12/02 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد عبدالرحمن عزیزی روز شنبه مورخ 1402/11/28برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اقدسی روز چهارشنبه مورخ1402/10/06 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد نریمانی روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد بابائی روز پنجشنبه مورخ 1402/09/23برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد استادرحیمی روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد مهدی زاده روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قیامی راد روز پنجشنبه مورخ 1402/09/16 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد معصومی روز پنجشنبه مورخ 1402/09/16 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد مهدی زاده روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ 1402/09/09 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد کیان مهر روز دوشنبه مورخ 1402/09/06 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد نجفی روز یکشنبه مورخ 1402/09/05برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد بابایی روز پنجشنبه مورخ 1402/09/02برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قوامی روز شنبه مورخ 1402/09/04برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد هویدا روزهای پنجشنبه مورخ 1402/09/02 و شنبه مورخ 1402/09/04برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد پاسدار روز سه شنبه مورخ 1402/08/30 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ایمانی روزهای دوشنبه مورخ 1402/08/29 و چهارشنبه مورخ 1402/09/01 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد نریمانی روز دوشنبه مورخ 1402/08/29 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سربازوطن روزهای یکشنبه مورخ 1402/08/28 و دوشنبه مورخ 1402/08/29برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سرائی روز سه شنبه مورخ 1402/08/23 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قاسم زاده روز چهارشنبه مورخ 1402/08/17برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد مسعود حاجی زاده روز سه شنبه مورخ 1402/08/16برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اصل فتاحی روز سه شنبه مورخ 1402/08/16برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ایمانی روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد سلطان وش روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد قاسم زاده روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد استادرحیمی روز چهارشنبه مورخ 1402/08/10 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد آرزومند روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد فرخ پور روز شنبه مورخ 1402/08/06برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد مسعود حاجی زاده روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد علی حاجی زاده روز یکشنبه مورخ 1402/07/30 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ذوالفقاری روز شنبه مورخ 1402/07/29 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ 1402/07/27 برگزار نخواهند شد.

کلاس های استاد دانغیان روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ربوی روز پنجشنبه مورخ 1402/07/27 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد ناهیدی روز سه شنبه مورخ 1402/07/25 برگزار نخواهند شد.

– کلاس حسابداری میانه استاد حاجی زاده روز سه شنبه مورخ 1402/07/25 برگزار نخواهد شد.

– کلاس های استاد سربازوطن روز دوشنبه مورخ 1402/07/24 برگزار نخواهند شد.

– کلاس تحلیل آماری استاد چناری روز پنجشنبه مورخ 1402/07/20 به جای ساعت 15:45 استثنائاً در ساعت 15 برگزار خواهد شد.

– کلاس های استاد چناری روز پنجشنبه مورخ 1402/07/13 برگزار نخواهند شد.

– کلاس استاد بابائی روز پنجشنبه مورخ 1402/07/13 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد جوان روز پنجشنبه مورخ 1402/07/13 برگزار نخواهند شد.

– کلاس های استاد شاهین پور روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 برگزار نخواهند شد.