آدرس

تبريز، ياغچيان، خيابان نور، خیابان مائده

کدپستي: 59784-51696

تلفکس: 33863474-041

ایمیل: info@shamsist.ac.ir

نام*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .