ارزشیابی اساتید

دانشجویان عزیز لطفا نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید در سامانه آموزشی سما اقدام نمایید در غیر این صورت شرکت در امتحانات پایان ترم و استفاده از امکانات سامانه مذکور امکان پذیر نخواهد بود.