متقاضیان وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مطابق بخشنامه صندوق رفاه، دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 می باشند بایستی درخواست و اطلاعات فردی خود را حداکثر تا تاریخ 99/08/20 در سامانه صندوق رفاه قسمت پرتال دانشجویی به نشانی http://bp.swf.ir ثبت نمایند.
تذکر: ثبت نام  به منزله دریافت وام نمی باشد.