نکاتی چند در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399