زمان انجام مراحل فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل (تسویه حساب) از تاریخ 98/12/03 لغایت 98/12/07 از ساعت 9:30 الی 13 به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.