قابل توجه دانشجویان انتخاب واحد نکرده

قابل توجه دانشجویان انتخاب واحد نکرده
به دلیل عدم ثبت نهایی نمرات بعضی از دروس و ایجاد خلل در انتخاب واحد برخی از  دانشجویان، افرادی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند از تاریخ 98/11/27 لغایت 98/11/30 نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. لازم به ذکر می باشد که این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و  وضعیت تحصیلی آن دسته از دانشجویانی که  تا تاریخ مذکور انتخاب  واحد ننمایند انصراف از تحصیل لحاظ خواهد شد.