اطلاعیه دانشجویان مشروط

دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در صورت داشتن 2 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایت https://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام فرمایند. معدل زیر 12 برای مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و معدل زیر 14 برای مقطع کارشناسی ارشد مشروطی محسوب می شود.

همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت داشتن 3 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایت فوق و انجام مراحل ذکر شده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام فرمایند. معدل زیر 12 برای مقطع کارشناسی پیوسته مشروطی محسوب می شود.