اطلاعیه اتمام سنوات تحصیلی

دانشجویانی که سنوات تحصیلی شان به پایان رسیده است، با مراجعه به سایت https://portal.saorg.ir و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام فرمایند.
سنوات مجاز برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد:
کاردانی پیوسته: 4 ترم
کارشناسی پیوسته: 8 ترم
کارشناسی ناپیوسته: 4 ترم
کارشناسی ارشد: 4 ترم