غیبت در امتحانات

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند غیبت در هر یک از امتحانات به منزله اخذ نمره صفر در آن درس خواهد بود.  لذا جهت موجه نمودن غیبت امتحانی و حذف نمره صفر حداکثر تا تاریخ 98/11/13 به آموزش دانشگاه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم رسیدگی به غیبت در امتحانات اقدام نمایید. در غیر اینصورت نمره صفر به قوت خود باقی خواهد ماند.