زمان انجام مراحل فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل (تسویه حساب) از تاریخ 98/07/28 لغایت 98/07/29 از ساعت 9 صبح الی 13 به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایند.