اطلاعیه اتمام سنوات تحصیلی و مشروطی

دانشجویانی که سنوات تحصیلی شان به پایان رسیده است، با مراجعه به سایت
 https://portal.saorg.ir
و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام فرمایند.
سنوات مجاز برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد:
کاردانی پیوسته: 4 ترم
کارشناسی پیوسته: 8 ترم
کارشناسی ناپیوسته: 4 ترم
کارشناسی ارشد: 4 ترم

 

دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در صورت داشتن 2 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایت
https://portal.saorg.ir
و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام فرمایند.
معدل زیر 12 برای مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و معدل زیر 14 برای مقطع کارشناسی ارشد مشروطی محسوب می شود.

 

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت داشتن 3 ترم مشروطی یا بیشتر با مراجعه به سایت
https://portal.saorg.ir
و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصیل خود اقدام فرمایند.
معدل زیر 12 برای مقطع کارشناسی پیوسته مشروطی محسوب می شود.