وضعیت تشکیل کلاس ها

- کليه کلاس هاي استاد بهرفتار روز يکشنبه مورخ 1398/10/01 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد خانم سرگل علیزاده روز شنبه مورخ 1398/09/23برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد درخشان مهر روز پنجشنبه مورخ 1398/09/21 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد عالی زاده روز پنجشنبه مورخ 98/09/21 برگزار نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد بشيري روز سه شنبه مورخ 1398/09/19 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بابایی روز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۷ برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد سرگل علیزاده روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بابایی روز پنجشنبه مورخ 98/09/14 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد خداداد روز پنجشنبه مورخ 98/09/14 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد جعفرزاده روز پنجشنبه مورخ 98/09/14 برگزار نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد صلاحي روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بهنام عزیزی روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بهرفتار روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 برگزار نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد کريمي روز شنبه مورخ 1398/09/09 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد علیزاده روز شنبه مورخ 1398/09/09 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد رضوانی روز شنبه مورخ 1398/09/09 برگزار نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد اسماعيلي روز پنجشنبه مورخ 1398/09/07 تشکيل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد فرخ پور روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 برگزار نخواهند شد.

- کلاس استاد حاجی زاده درس آمار استنباطی روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 برگزار نخواهد شد.

- کليه کلاس هاي استاد چناري روز پنجشنبه مورخ 1398/08/30 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بشیری روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد رنجی روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد پرستو قاسم زاده روز یکشنبه مورخ 1398/08/26 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد کردلر روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد کمالی روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد رنجبر روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد خانم موسوی روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد اقدسی روز پنجشنبه مورخ 1398/08/16 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد اسگندری روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08 تشکیل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد ممي پور روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد هاشم پور روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 تشکيل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد جمال زاده روز یکشنبه مورخ 98/07/28 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد نصیب پرست روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد ثابت مهر روز یکشنبه مورخ 98/07/21 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد سمائی روز  شنبه مورخ 98/07/20 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد جباری روز سه شنبه مورخ 98/07/23 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد حیدری روز یکشنبه مورخ 98/07/21 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد قبادی روز سه شنبه مورخ 98/07/16 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد مریم کریمی روز یکشنبه مورخ 98/07/14 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد حاتمی روز شنبه مورخ 98/07/13 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد نوروزی روز یکشنبه مورخ 98/07/07 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بدری روز یکشنبه مورخ 98/07/07 تشکیل نخواهند شد.

- کلاس (تنیس روی میز2)   استاد صحی روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 تشکیل نخواهد شد.

- کلیه کلاس های استاد حیدری روز یکشنبه مورخ 98/07/07 تشکیل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد جعفرزاده اين هفته(98/07/01 لغایت 98/07/05) تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد يلدوغي روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد فانی روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد کمالی روز دو شنبه مورخ 1398/07/01 تشکيل نخواهند شد.