جلسه توجیهی شنای خواهران

دانشجویان خانم که درس شنا با استاد سید نظری دارند روز دوشنبه مورخ 1402/08/08 راس ساعت 15:45 در کلاس 101 حضور داشته باشند. (شرکت در این جلسه الزامی می باشد)