الزام تحویل مدرک تحصیلی در زمان ثبت نام

دانشجویانی که در زمان ثبت نام مدرک تحصیلی خود را تحویل نداده اند حداکثر تا تاریخ 1400/10/06 مهلت دارند تا نسبت به تحویل مدرک خود به واحد آموزش اقدام نمایند. در غیراینصورت پس از تاریخ مذکور دسترسی به سامانه آموزشی را نخواهند داشت.