ارائه کارت واکسن الکترونیکی توسط مراجعین محترم

به اطلاع مراجعه کنندگان محترم میرساند ارائه خدمات بدون همراه داشتن کارت واکسن الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.