برگزاری الکترونیکی جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری الکترونیکی جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  گرایش حرکات اصلاحی با حضور استادان داور و راهنما از تبریز و اردبیل