اطلاعیه ثبت نام و پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی