بخشنامه دروس گروه معارف اسلامی

 

دانشجویانی که در ترم جاری دروس معارف را اخذ نموده اند ملزم به رعایت این بخشنامه می باشند. به سایت مندرج در بخشنامه مراجعه نمایید.