متقاضیان وام شهریه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مطابق بخشنامه صندوق رفاه، دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98  می باشند بایستی درخواست و اطلاعات فردی خود را حداکثر تا تاریخ 98/12/05 در سامانه صندوق رفاه قسمت پرتال دانشجویی به نشانی http://bp.swf.ir  ثبت نمایند

تذکر: ثبت نام  به منزله دریافت وام نمی باشد