حضور دانشجویان در مرکز آنا به مناسبت روز جهانی سالمند