وضعیت تشکیل کلاس ها

- کلیه کلاس های استاد خانم موسوی روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد اقدسی روز پنجشنبه مورخ 1398/08/16 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد اسگندری روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08 تشکیل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد ممي پور روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد هاشم پور روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 تشکيل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد جمال زاده روز یکشنبه مورخ 98/07/28 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد نصیب پرست روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد ثابت مهر روز یکشنبه مورخ 98/07/21 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد سمائی روز  شنبه مورخ 98/07/20 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد جباری روز سه شنبه مورخ 98/07/23 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد حیدری روز یکشنبه مورخ 98/07/21 برگزار نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد قبادی روز سه شنبه مورخ 98/07/16 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد مریم کریمی روز یکشنبه مورخ 98/07/14 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد حاتمی روز شنبه مورخ 98/07/13 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد نوروزی روز یکشنبه مورخ 98/07/07 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های استاد بدری روز یکشنبه مورخ 98/07/07 تشکیل نخواهند شد.

- کلاس (تنیس روی میز2)   استاد صحی روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 تشکیل نخواهد شد.

- کلیه کلاس های استاد حیدری روز یکشنبه مورخ 98/07/07 تشکیل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد جعفرزاده اين هفته(98/07/01 لغایت 98/07/05) تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد يلدوغي روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد فانی روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 تشکيل نخواهند شد.

- کليه کلاس هاي استاد کمالی روز دو شنبه مورخ 1398/07/01 تشکيل نخواهند شد.