تشکیل پرونده کمیسیون موارد خاص توسط دانشجویان مشروط

دانشجویانی که سنوات تحصیلی آن ها به اتمام رسیده و یا دارای حداقل دو ترم مشروطی هستند جهت تشکیل پرونده تا تاریخ 1397/06/11 به مدیر آموزش (آقای ناصری) مراجعه نمایند.

اطلاعیه ها